4-methyl-1-phenylpentan-1-one [ 2050-07-9 ]

Cas Number: 2050-07-9
In Stock
Product Code
141
Product Name
4-methyl-1-phenylpentan-1-one
Cas Number
2050-07-9
Product Synonyms
4-methyl-1-phenylpentan-1-one
phenylpentan
CAS No 13988-67-5  Molecular Structure
13988-67-5
138399
4,4-DIMETHYL-1-PHENYLPENTANE-1,3-DIONE
CAS No 15733-83-2  Molecular Structure
15733-83-2
139673
1-CHLORO-5-PHENYLPENTANE
CAS No 14469-83-1  Molecular Structure
14469-83-1
123667
1-BROMO-5-PHENYLPENTANE
CAS No 15733-63-8  Molecular Structure
15733-63-8
139672
1-CHLORO-5-PHENYLPENTANE
CAS No 538-68-1  Molecular Structure
538-68-1
121050
Phenylpentane
CAS No 147228-37-3  Molecular Structure
147228-37-3
118547
R-Amino-5-phenylpentanoic acid hydrochloride
CAS No 705-73-7  Molecular Structure
705-73-7
126685
DL-1-phenylpentan-2-ol
CAS No 1726-12-1  Molecular Structure
1726-12-1
120959
1,1-DIPHENYLPENTANE
Similar Products
 555-96-4
555-96-4
262
Benzylhydrazine
 54381-08-7
54381-08-7
910
4-Hydroxy-2'-Nitrodiphenylamine(HC Orange No.1)
 6304-16-1
6304-16-1
203
1-(4-Pyridinyl)-2-Propanone
 3001-15-8
3001-15-8
202
4,4'-Diiodobiphenyl (DIB)
 766-36-9
766-36-9
028
3-Ethyl-4-methyl-3-pyrrolin-2-one
 58972-21-7
58972-21-7
211
5-Methoxycarbonyl-2-Furyl Phenyl Ketone (MFPK)
 5469-45-4
5469-45-4
059
a-Acetamidocinnamic acid
 4546-04-7
Tetraethyl P-Xylylenediphosphonate
 36809-26-4
36809-26-4
209
4-Bromotriphenylamine
 591-18-4
591-18-4
250
1-Bromo-3-Iodobenzene
 2206-43-1
2206-43-1
034
4-Methoxyisophthalic acid
 27329-60-8
27329-60-8
245
Diethyl Diphenylmethylphosphonate
 78415-72-2
78415-72-2
200
Milrinone
 33155-90-7
33155-90-7
310
10-Hydroxybenzo[H]quinoline(10-HBQ)
 89797-68-2
89797-68-2
101
5-Ethylthio-1H-Tetrazole(ETT)
 534-85-0
534-85-0
991
2-Aminodiphenylamine
 2236-52-4
2236-52-4
100000
2,2'-Diiodobiphenyl
 589-87-7
1-Bromo-4-iodobenzene
 4926-55-0
4926-55-0
901
2-Nitro-N-(Hydroxyethyl)Aniline (HC Yellow No.2)
 299-11-6
299-11-6
391
N-Methylphenazonium methosulfate(PMS)
 1122-28-7
1122-28-7
301
4,5-Dicyanoimidazole(DCI)
 29654-55-5
29654-55-5
133
3,5-Dihydroxybenzyl Alcohol
 20570-96-1
20570-96-1
261
Benzylhydrazine Dihydrochloride
 21715-90-2
21715-90-2
039
N-Hydroxy-5-Norbornene-2,3-Dicarboxylic Acid Imide(HONB)
 637-87-6
637-87-6
147
1-Chloro-4-iodobenzene
 50907-46-5
50907-46-5
106
5-(2-Chlorophenyl)-tetrazole(2-BPT)
 1591-31-7
1591-31-7
201
4-Iodobiphenyl
 57883-28-0
57883-28-0
233
1-Ethyl-7-Nitro-1,2,3,4-Tetrahydroquinoline(ENTQ)