4-Hydroxyisophthalic acid(4-HIPA) [ 636-46-4 ]

Cas Number: 636-46-4
In Stock
Product Code
035
Product Name
4-Hydroxyisophthalic acid(4-HIPA)
Cas Number
636-46-4
Molecular Formula
C8H6O5
Product Synonyms
4-Hydroxy-3-Benzenedicarboxylic acid
4-Hydroxy-Isophthalic acid
4-Hydroxyisophthalic
Acetylsalicylic Acid Impurity B
hydroxyisophthalic
CAS No 618-83-7 Molecular Structure
618-83-7
25956
5-Hydroxyisophthalic acid
benzenedicarboxylic
CAS No 38568-41-1 Molecular Structure
38568-41-1
144846
1,2-BENZENEDICARBOXYLIC ACID,4-BROMO-,1,2-DIETHYL ESTER
CAS No 203459-97-6 Molecular Structure
203459-97-6
150175
Tall oil fatty acids polymer with 1,3-benzenedicarboxylic acid, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol and 2,2- bis(hydroxymethyl)-1,3-propanediol
CAS No 202262-76-8 Molecular Structure
202262-76-8
149568
1,2-BENZENEDICARBOXYLIC ACID 3-(HYDROXYAMINO)-
CAS No 58138-38-8 Molecular Structure
58138-38-8
144951
1,2-BENZENEDICARBOXYLIC ACID,4-CHLORO-,1,2-DIMETHYL ESTER
CAS No 618-88-2 Molecular Structure
618-88-2
114861
5-Nitro-1,3-benzenedicarboxylic acid
CAS No 37441-29-5 Molecular Structure
37441-29-5
101401
5-Amino-2,4,6-triiodo-1,3-benzenedicarboxylic acid dichloride
CAS No 859299-66-4 Molecular Structure
859299-66-4
144922
1,2-BENZENEDICARBOXYLIC ACID,4,5-DIBROMO-,1,2-DIMETHYL ESTER
CAS No 67193-51-5 Molecular Structure
67193-51-5
144900
1,2-BENZENEDICARBOXYLIC ACID,4-IODO-,1,2-DIETHYL ESTER
CAS No 201932-29-8 Molecular Structure
201932-29-8
149317
1,3-Benzenedicarboxylic acid, 5-4-(7-amino-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthalenyl)azo-1-naphthalenylazo-, ammonium salt
CAS No 213077-22-6 Molecular Structure
213077-22-6
151504
1,4-Benzenedicarboxylic acid polymer with 1,3-dihydro-1,3-dioxo-5-isobenzofurancarboxylic acid, dimethyl 1,4-benzenedicarboxylate, formaldehyde, 2,5-furandione, α,α'-[(1-methylethylidene)di-4,1-phenylene]bis[ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl)], α,α'-[(1-me
CAS No 39020-35-4 Molecular Structure
39020-35-4
146086
2-Nitro-1,4-benzenedicarboxylic acid dimethyl ester
acetylsalicylic
CAS No 1466-82-6 Molecular Structure
1466-82-6
135464
ACETYLSALICYLIC ANHYDRIDE
CAS No 13110-96-8 Molecular Structure
13110-96-8
126758
5-ACETYLSALICYLIC ACID
Similar Products
 591-18-4
591-18-4
250
1-Bromo-3-Iodobenzene
 555-96-4
Benzylhydrazine
 6304-16-1
6304-16-1
203
1-(4-Pyridinyl)-2-Propanone
 3001-15-8
3001-15-8
202
4,4'-Diiodobiphenyl (DIB)
 78415-72-2
78415-72-2
200
Milrinone
 54381-08-7
54381-08-7
910
4-Hydroxy-2'-Nitrodiphenylamine(HC Orange No.1)
 2206-43-1
2206-43-1
034
4-Methoxyisophthalic acid
 1591-31-7
1591-31-7
201
4-Iodobiphenyl
 4926-55-0
4926-55-0
901
2-Nitro-N-(Hydroxyethyl)Aniline (HC Yellow No.2)
 89797-68-2
5-Ethylthio-1H-Tetrazole(ETT)
 2236-52-4
2236-52-4
100000
2,2'-Diiodobiphenyl
 1122-28-7
1122-28-7
301
4,5-Dicyanoimidazole(DCI)
 58972-21-7
58972-21-7
211
5-Methoxycarbonyl-2-Furyl Phenyl Ketone (MFPK)
 299-11-6
299-11-6
391
N-Methylphenazonium methosulfate(PMS)
 534-85-0
534-85-0
991
2-Aminodiphenylamine
 5469-45-4
5469-45-4
059
a-Acetamidocinnamic acid
 589-87-7
589-87-7
002
1-Bromo-4-iodobenzene
 21715-90-2
21715-90-2
039
N-Hydroxy-5-Norbornene-2,3-Dicarboxylic Acid Imide(HONB)
 637-87-6
637-87-6
147
1-Chloro-4-iodobenzene
 50907-46-5
50907-46-5
106
5-(2-Chlorophenyl)-tetrazole(2-BPT)
 29654-55-5
29654-55-5
133
3,5-Dihydroxybenzyl Alcohol
 33155-90-7
33155-90-7
310
10-Hydroxybenzo[H]quinoline(10-HBQ)