5-Bromo-2,4-Dichloropyrimidine [ 36082-50-5 ]

Cas Number: 36082-50-5
In Stock
Product Code
69721
Product Name
5-Bromo-2,4-Dichloropyrimidine
Cas Number
36082-50-5
Product Synonyms
2,4-Dichloro-5-Bormopyrimidine
dichloropyrimidine
CAS No 40758-65-4  Molecular Structure
40758-65-4
127140
2-ETHOXY-4,6-DICHLOROPYRIMIDINE
CAS No 16019-33-3  Molecular Structure
16019-33-3
128443
5-ACETALDEHYDEYL-4,6-DICHLOROPYRIMIDINE
CAS No 37131-89-8  Molecular Structure
37131-89-8
132770
2,4-Dichloropyrimidine-5-carboxylic acid
CAS No 55583-59-0  Molecular Structure
55583-59-0
100938
2,5- Diamino-4,6-dichloropyrimidine
CAS No 1193-21-1  Molecular Structure
1193-21-1
117600
4,6-Dichloropyrimidine
CAS No 51940-64-8  Molecular Structure
51940-64-8
128319
ethyl 2,4-dichloropyrimidine-5-carboxylate
CAS No 3934-20-1  Molecular Structure
3934-20-1
117605
2,4-Dichloropyrimidine
CAS No 5413-85-4  Molecular Structure
5413-85-4
103797
5-Amino-4,6-dichloropyrimidine
CAS No 19875-05-9  Molecular Structure
19875-05-9
129772
2-Chloromethyl-4,6-dichloropyrimidine
CAS No 56-05-3  Molecular Structure
56-05-3
117596
2-Amino-4,6-dichloropyrimidine
Similar Products
 20570-96-1
20570-96-1
261
Benzylhydrazine Dihydrochloride
 555-96-4
555-96-4
262
Benzylhydrazine
 36809-26-4
36809-26-4
209
4-Bromotriphenylamine
 1591-31-7
1591-31-7
201
4-Iodobiphenyl
 2236-52-4
2236-52-4
100000
2,2'-Diiodobiphenyl
 3001-15-8
3001-15-8
202
4,4'-Diiodobiphenyl (DIB)
 58972-21-7
58972-21-7
211
5-Methoxycarbonyl-2-Furyl Phenyl Ketone (MFPK)
 78415-72-2
78415-72-2
200
Milrinone
 33155-90-7
33155-90-7
310
10-Hydroxybenzo[H]quinoline(10-HBQ)
 637-87-6
637-87-6
147
1-Chloro-4-iodobenzene
 591-18-4
591-18-4
250
1-Bromo-3-Iodobenzene
 5469-45-4
5469-45-4
059
a-Acetamidocinnamic acid
 54381-08-7
54381-08-7
910
4-Hydroxy-2'-Nitrodiphenylamine(HC Orange No.1)
 4926-55-0
4926-55-0
901
2-Nitro-N-(Hydroxyethyl)Aniline (HC Yellow No.2)
 29654-55-5
29654-55-5
133
3,5-Dihydroxybenzyl Alcohol
 2206-43-1
2206-43-1
034
4-Methoxyisophthalic acid
 299-11-6
N-Methylphenazonium methosulfate(PMS)
 589-87-7
589-87-7
002
1-Bromo-4-iodobenzene
 57883-28-0
57883-28-0
233
1-Ethyl-7-Nitro-1,2,3,4-Tetrahydroquinoline(ENTQ)
 21715-90-2
21715-90-2
039
N-Hydroxy-5-Norbornene-2,3-Dicarboxylic Acid Imide(HONB)
 89797-68-2
89797-68-2
101
5-Ethylthio-1H-Tetrazole(ETT)
 766-36-9
3-Ethyl-4-methyl-3-pyrrolin-2-one
 534-85-0
534-85-0
991
2-Aminodiphenylamine
 6304-16-1
6304-16-1
203
1-(4-Pyridinyl)-2-Propanone
 1122-28-7
1122-28-7
301
4,5-Dicyanoimidazole(DCI)
 50907-46-5
50907-46-5
106
5-(2-Chlorophenyl)-tetrazole(2-BPT)