2-Amino-5-nitrobenzophenone [ 1775-95-7 ]

Cas Number: 1775-95-7
Product Code
120755
Product Name
2-Amino-5-nitrobenzophenone
Cas Number
1775-95-7
Molecular Formula
C13H10N2O3
 1775-95-7
120755
2-Amino-5-nitrobenzophenone
 2213-81-2
239440
2-Chloro-5-(1,1-dimethylethyl)-1,3-dinitrobenzene
 24905-87-1
1-Amino-4-[(2-hydroxyethyl)amino-2-nitrobenzene(HC Red No. 7)
 58476-59-8
N-(4-bromophenyl)-2-nitrobenzamine
 606-18-8
100105
2-amino-3-nitrobenzoic acid
 57113-91-4
100106
Methyl 2-amino-3-nitrobenzoate
 137391-68-5
100108
(3S,4R)-3-[(1R)-1-Hydroxyethyl]-4-[(1R)-1-methyl-3-diazo-3-(p-nitrobenzyloxycarbonyl)-2-oxopropyl]azetidin-2-one
 85583-54-6
100238
4-(2-(5-Ethyl-2-pyridyl)ethoxy)nitrobenzene
 96-99-1
100568
4-Chloro-3-nitrobenzoic acid
 4771-47-5
100574
3-Chloro-2-nitrobenzoic acid
 2516-95-2
100576
5-Chloro-2-nitrobenzoic acid
 51282-49-6
100581
Methyl 5-chloro-2-nitrobenzoate
 56107-02-9
100585
4-Chloro-3-nitrobenzophenone
 83972-01-4
100697
Magnesium mono-p-nitrobenzyl malonate
 62-23-7
101110
p-Nitrobenzoic acid
 552-89-6
101449
2-Nitrobenzaldehyde
 99-61-6
101453
3-Nitrobenzaldehyde
 555-16-8
101455
4-Nitrobenzaldehyde
 6361-21-3
101456
2-Chloro-5-nitrobenzaldehyde
 612-25-9
101458
2-Nitrobenzyl alcohol
 619-73-8
101459
4-Nitrobenzyl alcohol
 619-25-0
101460
3-Nitrobenzyl alcohol
 100-11-8
101467
4-Nitrobenzyl bromide
 121-92-6
101468
3-Nitrobenzoic acid
 827-95-2
101469
Sodium 3-nitrobenzoate
 2516-96-3
101470
2-Chloro-5-nitrobenzoic acid
 6942-36-5
101476
Methyl 2-bromo-5-nitrobenzoate
 6307-82-0
101478
Methyl 2-chloro-5-nitrobenzoate
 77359-11-6
101480
4-Nitrobenzyl hydrogen malonate
 619-24-9
101482
3-Nitrobenzonitrile
 57233-86-0
101886
(R)-a-Methyl-4-nitrobenzylaminehydrochloride
 20191-74-6
101945
2-Ethyl-5-nitrobenzenamine
 22892-95-1
101991
4-chloro-3-(chlorosulfonyl)-5-nitrobenzoic acid
 13288-06-7
102037
1-(2-Bromoethoxy)-4-nitrobenzene
 6655-27-2
102291
N-ISOPROPYLIDENE-N'-2-NITROBENZENESULFO&
 152628-01-8
102668
Methyl-4-(Butyrylamino)-3-Methyl-5-Nitrobenzoate